Правила и условия

1. Общи положения

1.1. Настоящите Условия за ползване на уеб сайт www. pgtbg.com уреждат взаимоотношенията между Пи Джи Ти БГ ЕООД и всеки Клиент на уебсайта www. pgtbg.com (оттук нататък наричан „уебсайт”).

1.2. Пи Джи Ти БГ ЕООД, е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206487969, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1142, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 65, ап. 13, представлявано от Събка Иванова Николова – управител (оттук нататък наричано „Пи Джи Ти БГ ЕООД ”).

1.3. „Клиент” е всяко лице, което ползва предоставяните чрез уебсайта услуги и ресурси.

1.4. Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на уебсайта. Ако Клиентът не е съгласен с настоящите Условия за ползване на уебсайта, Клиентът не трябва и няма право да използва този уебсайт. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия за ползването му. Предоставянето на лична информация на Пи Джи Ти БГ ще се счита за съгласие на Клиента за събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с правилата, установени в настоящите Условия.

1.5. Пи Джи Ти БГ отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите клиенти. Пи Джи Ти БГ е надлежно регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер ….. и всички данни за клиенти са събирани, прехвърляни, обработвани и поддържани в съответствие с принципите, заложени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

1.6. Тези Условия за ползване на уебсайта могат да бъдат периодично преработвани в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите и услугите на Пи Джи Ти БГ, законодателни промени или други причини. Пи Джи Ти БГ може да измени тези Условия по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влязла в сила от момента на публикуването й. Ако Клиентът не е съгласен с правилата в Условията за ползване на уебсайта, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

2. Събиране на информация

2.1. За да ползва услугите, предоставяни чрез уебсайта на Пи Джи Ти БГ, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Изисканата информация е необходима на Пи Джи Ти БГ за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата, на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

2.2. В случай, че Клиентът изпрати на Пи Джи Ти БГ кореспонденция, включително имейли и факсове, Пи Джи Ти БГ ще запази тази информация. Пи Джи Ти БГ ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от Пи Джи Ти БГ към Клиента. Пи Джи Ти БГ ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към Пи Джи Ти БГ и обажданията на Пи Джи Ти БГ към Клиента могат да бъдат записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

2.3. Уебсайтът на Пи Джи Ти БГ може да използва технологии, които позволяват на Пи Джи Ти БГ да събира определена техническа информация за Клиента като например IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента, вида търсачка, която Клиента използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от Пи Джи Ти БГ за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

3.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от Пи Джи Ти БГ на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от Пи Джи Ти БГ данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

3.2. С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от Пи Джи Ти БГ търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от Пи Джи Ти БГ и/или негови партньори.

3.3.  “Пи Джи Ти БГ“ ЕООД обработва лични данни на своите клиенти в съответствие със Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия.

4. Разкриване на информация

4.1. Пи Джи Ти БГ няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. Пи Джи Ти БГ ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на Пи Джи Ти БГ.

4.2. Пи Джи Ти БГ ще разкрие информация за Клиента в случай, че Пи Джи Ти БГ има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, Пи Джи Ти БГ ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. Пи Джи Ти БГ и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

5. Сигурност и защита на информацията

5.1. Сигурност и защита на информацията Пи Джи Ти БГ поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, Пи Джи Ти БГ поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. Пи Джи Ти БГ предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може Пи Джи Ти БГ да предостави услугите на Клиента.

6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента

6.1. Клиентът може да преглежда личните данни, които е предоставил на Пи Джи Ти БГ и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни по всяко време, влизайки в своя администраторски панел на уебсайта в секцията „Моят профил“ и променяйки своите настройки.

6.2. По искане на Клиента, Пи Джи Ти БГ също ще предостави информация на Клиента къде се съхраняват неговите лични данни, какви данни Пи Джи Ти БГ съхранява за личността на Клиента и за какви цели са използвани те от Пи Джи Ти БГ. Такива искания за информация могат да бъдат предоставени на отдела за обслужване на клиенти или изпращани с поща на адреса на Пи Джи Ти БГ.