Политика на поверителност

1. Събиране на информация

1.1. За да ползва услугите, предоставяни чрез уебсайта на Пи Джи Ти БГ, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Изисканата информация е необходима на Пи Джи Ти БГ за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата, на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

1.2. В случай, че Клиентът изпрати на Пи Джи Ти БГ кореспонденция, включително имейли и факсове, Пи Джи Ти БГ ще запази тази информация. Пи Джи Ти БГ ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от Пи Джи Ти БГ към Клиента. Пи Джи Ти БГ ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към Пи Джи Ти БГ и обажданията на Пи Джи Ти БГ към Клиента могат да бъдат записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

1.3. Уебсайтът на Пи Джи Ти БГ може да използва технологии, които позволяват на Пи Джи Ти БГ да събира определена техническа информация за Клиента като например IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента, вида търсачка, която Клиента използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от Пи Джи Ти БГ за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

2. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

2.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от Пи Джи Ти БГ на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от Пи Джи Ти БГ данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

2.2. С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от Пи Джи Ти БГ търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от Пи Джи Ти БГ и/или негови партньори.

3. Разкриване на информация

3.1. Пи Джи Ти БГ няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. Пи Джи Ти БГ ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на Пи Джи Ти БГ.

3.2. Пи Джи Ти БГ ще разкрие информация за Клиента в случай, че Пи Джи Ти БГ има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, Пи Джи Ти БГ ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. Пи Джи Ти БГ и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

4. Сигурност и защита на информацията Пи Джи Ти БГ поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, Пи Джи Ти БГ поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. Пи Джи Ти БГ предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може Пи Джи Ти БГ да предостави услугите на Клиента.

Колко дълго се съхранява информацията?

Съхранената информация съдържа минимално количество чувствителна информация. Тъй като искаме да анализираме информацията в бъдеще и да я сравним с информацията към днешна дата, съхраняваме данните за неопределно време, освен ако предварително не бъде посочено, че вашите данни трябва да бъдат премахнати. Може да ни уведомите своевременно по имейл, телефон или с писмо.